نمایش 1 - 1 از 1
این حقارت را دست به دست نکنید خواستم بنویسم این عکس ها را دست به دست کنید تا همگان باخبر شوند که در خانه شان چه خبرست؛ اما نگران شدم خدای نکرده این عکس ها دست پدران و مادران شهدا بیافتد. غصه نمی خورند؟ رنج نمی کشند؟ احساس حقارت نمی کنند؟ 05/16/1396 - 16:23
اشتراک در ننگ تاریخی