نمایش 1 - 1 از 1
شعر طنز شاعر هم استانی درباره ارزانی ! یه روزی پاپا کردم سی من خیابون / سیل کردم تا قیمتل وابیده ارزون / تماته و او سرخی وو شوخ و شنگی / قیمتش وابیده بی یه کل فشنگی / ..... 01/14/1396 - 15:10
اشتراک در موسی عباسی