نمایش 1 - 1 از 1
شاعران می توانند عمیق ترین مفاهیم انسانی را در قالب کوتاه ترین اشعار در ذهن مردم درونی کنند و به این ترتیب تاثیر زیادی در ایجاد جامعه ای انسانی داشته باشند. 01/07/1396 - 15:09
اشتراک در گمنام ترین شاعر نامی چرام